STREICHER SK, a. s.

Prehľad certifikátov

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015
Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS ISO 45001:2018
EN 3834-2:2005 Požiadavky na kvalitu vo zváraní. 2 časť: Úplné požiadavky na kvalitu  

podľa Nariadenia vlády SR č.1/2016 Z.z., v znení NV č. 329/2003 Z.z. a európskej smernice PED 2014/68/EU o tlakových nádobách. Komplexné zabezpečovanie kvality, modul H 

podľa Nariadenia vlády SR č.1/2016 Z.z., v znení NV č. 329/2003 Z.z. a európskej smernice PED 2014/68/EU o tlakových nádobách. Komplexné zabezpečovanie kvality, modul H1 


podľa európskej smernice pre tlakové zariadenia PED 97/23/EC v spojení AD 2000–Merkblatt 
Oprávnenie v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projektovanie, výrobu a realizáciu stavieb Vyhradených technických zariadení plynových  
Oprávnenie v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projektovanie, výrobu a realizáciu stavieb Vyhradených technických zariadení tlakových  
Oprávnenie v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projektovanie, výrobu a realizáciu stavieb Vyhradených technických zariadení elektrických  
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií EN 1090-1:2009+A1:2011 
Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení plynových  
Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových  
Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na: zváranie mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií 
Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na: montáž, opravy, rekonštrukcie elektrických železničných dráhach 
Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na: montáž a opravy vyhradených plynových zariadení  

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na: montáž a opravy vyhradených tlakových zariadení  

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na: montáž, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia