STREICHER SK, a. s.

Prehľad certifikátov

SCCp Sicherheits Certifikat Contractoren v oblasti Konštrukcie potrubí a zariadení_tlakové nádoby_oceľové a zvárané konštrukcie

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS ISO 45001:2018

podľa európskej smernice pre tlakové zariadenia PED 97/23/EC v spojení AD 2000 HP0

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií EN 1090-1:2009+A1:2011

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na:

zváranie mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov na:
montáž, opravy, rekonštrukcie elektrických železničných dráhach

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na:
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na:
montáž a opravy vyhradených tlakových zariadení

Oprávnenie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov na:
montáž, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia