Rekonštrukcia horúcovodov pre Žilinskú tepláreň

Predmetom tejto stavby je zrealizovať všetky stavebné úpravy teplovodu potrebné pri zmene parného média na horúcovodné.

Stavebné úpravy pozostávajú hlavne z demontáže jestvujúcej parnej a kondenzátnej potrubnej siete a jej nahradenie továrensky predizolovaným horúcovodným potrubným systémom, kladeným priamo do pripravených výkopov.

Ukončnie stavby bude v 9/2020