Poznámka

o používaní rodovo neutrálneho jazyka

V prípade potreby sa z dôvodu lepšej čitateľnosti pri označovaní osôb a pri osobných podstatných menách používa mužský tvar. Príslušné výrazy sa v zmysle rovnakého zaobchádzania vzťahujú na všetky pohlavia. Skrátená jazyková forma sa používa len z redakčných dôvodov a neobsahuje žiadne hodnotenie. Nepredstavuje to diskrimináciu pohlavia, ktoré nie je uvedené.